Trong các thông tin mà website cung cấp, bạn có thể tìm thấy các tin tứ mới về thị trường tiền điện tử, bất động sản, bảo hiểm, kinh doanh online và tiếp thị liên kết cũng như networking. Nó chỉ nhằm cung cấp cho mục đích chia sẻ thông tin mà không nhằm quảng cáo, lôi kéo hay mời gọi tham gia bất cứ lĩnh vực nào mà không được sự chấp thuận hay đồng ý từ đối tác. Bạn hoàn toàn có quyền từ chối, không đồng ý hoặc bỏ qua những thông tin và cơ hội không thực sự phù hợp với quan điểm – nhìn nhận của bạn. 

https://nguytonngoc.com/kiem-tien-cung-ihub-global/
https://hiboss.ihub.global/joinihub/